دیمیتری فئوکتیستو، با اشاره به اینکه روسیه به آرژانتین پیشنهاد داده است در انتقالات و تراکنش های مالی بین دو کشور از پول های ملی استفاده شود و آرژانتی ...