بجنورد- ایرنا- مدیر دفتر طنز حوزه هنری گفت: طنز یکی از راهکارهای مطلوب برای احیای زبان و ادبیات عامه و زبان منطقه ای است. ...