رفتار و کردار عصبی و متشنج وزیر خارجه و معاون رییس جمهور آمریکا در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها که علنا از اروپا گله و شکایت کرده و از سر ضعف اصرار به خروج ...