تولید عراق از سال ۲۰۱۰ بیش از دو برابر افزایش یافته و اخیراً به بیش از ۴.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است، اما پروژه‌های آتی عراق در سال‌های اخیر پس از ...