گزارش تیم کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT و پالرمو وزارت خارجه را نگران کرده و آنها نیز اعضای مجمع را ترسانده‌اند که اگراین لوایح تصویب نشود ...