دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید که صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا را دارد. ایران و آمریکا این حکم را به سود خود تفسیر کرده‌ و ا ...