15 هزار بازداشت ظالمانه، شکنجه 5 هزار نفر و بازداشت 1700 کودک در بحرین ...